GDPR – zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú naše postupy, ktoré vo vzťahu k Vašim osobným údajom uplatňujeme.

K Vašim osobným údajom pristupujeme zodpovedne a v súlade s platnými predpismi podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov („Ďalej len GDPR“), ktoré je platné od 25.mája 2018.

Osobné údaje detí (teda osôb mladších ako 18 rokov) spracovávame, iba v prípade, že za dieťa jednal najprv jeho rodič alebo iný oprávnený zástupca. Ako rodič alebo iný zástupca dieťaťa nesiete zodpovednosť za to, že poskytnuté údaje o dieťati sú v súlade s jeho záujmami a že dieťa o spracovaní osobných údajov nami, ako aj o jeho právach, zrozumiteľne informujete.

Pozorne si tieto informácie prečítajte. Snažili sme sa napísať ich čo najzrozumiteľnejšie. Pokiaľ by vám predsa len bolo niečo nejasné, radi Vám poskytneme konkrétnu odpoveď na kontaktných adresách uvedených nižšie v bode 1.

1. Identifikačné údaje správcu

Názov spoločnosti: MM Invest Košice, s.r.o.
Sídlo: Kováčska 19, 040 01 Košice
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I, odd. Sro, vl.č.15204/V
IČO: 36 582 239, DIČ: 2021856738, IČ DPH: SK2021856738
email:
telefón: +421 (55) 622 03 94

2. Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Sme developerská spoločnosť, ktorá stavia a ponúka na predaj byty a domy pre koncových klientov. Vaše kontaktné osobné údaje nám dávate pri oslovení prostredníctvom kontaktného formulára, emailom, telefonicky alebo inými formami komunikácie. Takto získané osobné údaje používame jedine na stanovený účel, v uvedenom rozsahu a po dobu kým trvá zmysel našej vzájomnej komunikácie, prípadne po dobu uvedenú v uzavretých zmluvách či v príslušných právnych predpisoch.

Správca spracováva Vaše osobné údaje nevyhnutné k plneniu zmluvy uzatvorenej medzi správcom a subjektom údajov. Správca spracováva osobné údaje na základe svojich oprávnených záujmov, pokiaľ tieto záujmy nie sú prevážené záujmami, právami a slobodami subjektu údajov. Správca ďalej spracováva osobné údaje pre analýzu a zlepšenie kvality svojich služieb, pre analýzu a prieskum trhu a pre vytvorenie ponuky na mieru. Správca bude využívať osobné údaje pre vytvorenie relevantnej propagačnej akcie a ponuky produktov a služieb správcu.

Vaše osobné údaje neboli ani nikdy nebudú poskytnuté iným stranám a sú dostatočne zabezpečené

Základné účely spracovania osobných údajov

Účely spracovania osobných údajov, pre ktoré sú osobné údaje určené, a právny základ pre spracovanie:

 • plnenie zmluvy a poskytovanie prevádzkových služieb,
 • účtovnícke a daňové účely,
 • vymáhanie pohľadávok,
 • plnenie právnych povinností,
 • priamy marketing,
 • ochrana majetku a osôb,
 • archivácia vedená na základe platných zákonov.
Rozsah spracovania osobných údajov:

Správca spracováva osobné údaje v rozsahu, v ktorom mu boli poskytnuté zo strany subjektu údajov alebo ktoré správca zhromaždil iným spôsobom a spracováva ich v súlade s platnými právnymi predpismi, či k plneniu zákonných povinností správcu. Ide hlavne o tieto typy osobných údajov:

 • adresné a kontaktné údaje, hlavne meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, telefónne číslo, emailová adresa a iné,
 • popisné údaje, napr. číslo bankového účtu,
  prípadne ďalšie údaje plynúce z konkrétnej zmluvy či zo zákona,
 • údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (zpracovanie fotografií, použitie osobných údajov, súbory cookies a iné.).

3. Vaše práva

Správca zpracováva osobné údaje transparentne, korektne a v súladu s GDPR. Subjekt údajov má právo na prístup k svojim údajom, na vysvetlenie, rovnako ako ďalšie práva v prípade, že si myslí, že spracovanie nie je v poriadku. Subjekt údajov môže podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (https://www.dataprotection.gov.sk).

Práva subjektov osobných údajov o ich práva sú nasledujúce:

 • právo vedieť účel spracovania a poznať príjemcov osobných údajov,
 • právo požadovať od správcu opravu alebo výmaz osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania a právo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu,
 • právo podať sťažnosť u dozorného orgánu,
 • právo na všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ neboli získané od subjektu osobných údajov,
 • právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré subjekt údajov poskytol správcovi,
 • informáciu o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Subjekt údajov má právo neposkytnúť správcovi svoje osobné údaje. V prípade, že je poskytnutie týchto osobných údajov povinné (a to zo zákona či zmluvy), upozorňuje správca subjekt údajov, že mu nebudú môcť poskytnúť svoje služby.

4. Spracovatelia a príjemcovia osobných údajov

 • Spoločnosť MM Invest Košice, s.r.o.,
 • dodávatelia a poskytovatelia služieb,
 • finančné ústavy a banky,
 • štátne a iné orgány v rámci plnenia zákonných povinností.

5. Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo Vášho mobilného zariadenia pri návšteve internetovej stránky. Súbory cookies používame aby sme Vám uľahčili a zjednodušili prehliadanie našej webovej stránky.

Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán (napr. Google), pomocou ktorých dokážeme analyzovať návštevnosť a správanie návštevníkov na našich stránkach. Na základe týchto výsledkov sa snažíme našu ponuku vylepšiť alebo ponúknuť riešenia ktoré sú žiadané.

Cookies tretích strán

V dnešnom svete sa nedá fungovať bez prepojenia webu na iné webové služby napr. sociálne siete, či analytické nástroje. Využívame vo svojich stránkach služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics, alebo tlačítka na zdieľanie či laikovanie obsahu na sociálnych sieťach ako napr. na Facebook. Pre využitie týchto služieb načítavame kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. My ako prevádzkovateľ stránky nemáme možnosť ovplyvniť ukladanie týchto cookies tretích strán, ak máte záujem prečítať si bližšie informácie o cookies týchto služieb, prosím, navštívte príslušné služby a prečítajte si ich zásady ochrany súkromia alebo pravidlá používania služby.

Ako si môžem upraviť cookies v mojom prehliadači?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.

Môžem zablokovať ukladanie cookies?

Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. Ak používate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom z týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií.

Rešpektujeme Vaše rozhodnutie o akceptácií cookies vo vašom prehliadači. Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej stránky.

Aké typy cookies používame

Na našom webe používame tieto typy cookies:

 • Technické – pomáhajú zabezpečiť základnú technickú funkčnosť webu, zlepšiť Váš zážitok z jeho prezerania. Napr. prihlasovanie, nastavenia služieb, a pod.
 • Štatistické a diagnostické (napr. Google Analytics) – sú využité ku generovaniu anonymných štatistík o používaní webu.
 • Reklamné – sú využívané pre zobrazovanie cielenej reklamy na iných stránkach napr. pri reklamnej kampani na sociálnych stránkach alebo prostredníctvom služby Google AdWords.

5. Kde si môžete uplatniť svoje práva

V prípade že máte ďalšie doplňujúce údaje k ochrane a spracovaniu Vašich osobných údajov, prípadne pokiaľ chcete uplatniť u správcu niektorí z Vašich nárokov, prípadne vnziesť námietku, môžete tak urobiť na našej adrese: